And on the Eighth Day He Grumbled

  • grumble brblat, stěžovat si accuse sb of st obvinit z něčeho goof off ulejvat se, flákat se take it easy nikam se nehnat stomach st něco překousnout, strávit take time off vzít si volno get st done dokončit, udělat
  • deserve zasloužit si recover vzpamatovat se, dát se dokupy rest up nabrat sil, odpočinout si take st up nabrat si (nějakou práci) on a whim z náhlého rozmaru one of these days jednou (někdy brzy) half-assed polovičatý (nikoli pořádný) on sb’s conscience na svědomí not to mention nemluvě o
  • bug sb štvát, vadit that’s it a to je všechno, tím to hasne I get that a lot to slýchám furt bum sb out namíchnout někoho granted, … (je sice) pravda, … lose track of time ztratit přehled o čase we made it this far dotáhli jsme to až sem it took it out of me vyšťavilo mě to buckle down zapnout (začít makat) work one’s butt off dřít jako kůň take a nap zdřímnout si, dát si šlofíka
  • achievement úspěch (čeho člověk dosáhl) in one go na jeden zátah yak vykecávat keep one’s nose to the grindstone poctivě pracovat (na nic se neohlížet, nehledat výmluvy) back then tehdy ještě bitch zde: stěžovat si overall celkově vzato particularly především pak shape st utvářet sphere koule (jednotné čílso ženský rod, just to be on the safe side) get around to st najít si čas na něco
  • knock st off něco spíchnout (narychlo) schedule rozvrh, program let up polevit appendix slepé střevo it slipped my mind vypadlo mi to z hlavy next thing I knew a vzápětí, ani jsem se nenadál a … all over the place úplně všude, kam se člověk podívá pull the plug on st něco zarazit, ukončit (předčasně) start over začít odznova work up the enthusiasm najít v sobě nadšení (vyburcovat se k)
  • crack sb up rozesmát dig st up vykopat (ze země) bury zde: zakopat (do země) I get a kick out of it to mě hrozně baví we have barely scratched the surface ještě jsme ani pořádně nezačali I got a little carried away trochu jsem se nechal strhnout/unést nadšením leave st behind zanechat za sebou (nevzít sebou) subscribe to st hlásit se k (nějakému názoru) confusing zmatený, popletený, matoucí
  • a bunch of guys pár lidí I had them sit down řekl jsem jim, ať si sednou it got out of hand přestal jsem to zvládat fret panikařit, nervovat get a life prober se feel guilty cítit se provinile make a pass at sb učinit někomu nemravný návrh white lies nevinné lži stoned zhulený
  • trash-talk sb pomlouvat, škaredě se vyjadřovat o někom call sb names nadávat někomu (do blbců etc.) you’re out of line choval ses velice nevhodně, přehnals to vindictive pomstychtivý tick sb off naštvat někoho, zprudit get back at sb pomstít se, oplatit to někomu she’s off limits na ni nesahejte take a shot at sb zde: opřít se do někoho (doslova: vystřelit na) they’re fair game nejsou chránění (může se po nich střílet) express st vyjádřit outrage pohoršení, rozhořčení cute milé, rozkošné bottom line is, … v prvé řadě jde o to, že offend urazit (se)
  • here’s the deal věc se má takto not as … as you make me out to be ne tak … jak to líčíte vengeful pomstychtivý go easy on them nebuď na ně moc přísný pass away zemřít make one’s way sw vydat se někam chances are, … je nanejvýš pravděpodobné, že in person osobně show up objevit se (někde) famine hladomor keep track of st mít přehled o
  • make st up vymyslet si něco (co není pravda) make a run for it mazat, zdrhnout jerk debil don’t bother praying ani se nesnaž modlit that’s about the extent of it a tím to hasne (a víc toho není) my involvement můj podíl, moje zapojení (do něčeho) treat sb badly chovat se k někomu špatně screw sb over odrbat, podvést někoho make no mistake, … ale pozor, … keep it in mind na to pamatuj, nezapomeň že give or take plus mínus in the meantime mezitím shape up dát se dokupy wipe st off sw smést něco odněkud

0 comments on “And on the Eighth Day He GrumbledAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *