The Story of a Company

drain ubírat sil, vyčerpávat unnerve nervovat, znervózňovat ulcer vřed bail out odejít (zbaběle), přestat se na něčem podílet I was fresh out of college zrovna jsem dodělal výšku I got talked into doing this ukecali mě, abych do toho šel start a business založit si firmu rope sb into st natáhnout někoho do něčeho foolproof / surefire spolehlivý (co nemůže selhat) suspect mít tušení / podezření get cold feet ztratit odvahu leave sb hanging nechat někoho na holičkách

persuasive přesvědčivý chicken out vyměknout (ztratit odvahu) I’m a sucker for st na něco vždycky naletím have a way with st umět to s (být dobrý v) I was hooked chytlo mě to, stal jsem se závislým spare parts náhradní díly it struck me as a … připadlo mi to jako profitable venture ziskový podnik you quit on me tys s tím praštil (a já jsem nesl následky) spread oneself too thin dělat moc věcí najednou jump ship vyskočit (z rozjetého vlaku) on the cheap zalevno

thankfully díkybohu skilled labor kvalifikovaná pracovní síla take your pick vyber si sám settle for st spokojit se s něčím second-rate druhořadý entry-level nástupní (mzda etc.) menial job podřadná práce significant značný things are looking up začíná to vypadat dobře you can pull it off ty to zvládneš, tobě se to povede

don’t get carried away kroť své nadšení mom-and-pop business rodinný podnik pay cut snížení platu major deal velký obchod go belly-up zbankrotovat lay sb off propustit (z práce) twiddle one’s thumbs lekovat, nic nedělat dead weight přítěž, zbytečná zátěž keep my head above water nějak přežít, přežívat

competitor konkurenti, konkurence sue sb žalovat (soudně) they are out to destroy us snaží se nás zničit (dali si za cíl) for good nadobro, napořád underhanded podloudný, záludný drop the charges stáhnout žalobu unlikely nepravděpodobný materialize uskutečnit se, realizovat se I don’t hold it against you nemát ti to za zlé we’re in a tough spot jsme v blbé situaci

look after number one starat se v první řadě sám o sebe creditors věřitelé we’re just muddling through nějak to táhneme dál (ne moc dobře) IRS daňový úřad (Internal Revenue Service) cook the books dělat čachry v účetnictví hassle otrava time-consuming časově náročné get involved jít do něčeho (zapojit se, stát se součástí) things went south situace se (výrazně) zhoršila

0 comments on “The Story of a CompanyAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *