Jack and Jill, Beanstalk Optional

for the most part z větší části, převážně stay-at-home mom žena na mateřské pretty much víceméně, v podstatě sit st out vynechat (jedno kolo), neúčastnit se that’s a no-go to nepůjde, to neprojde threat hrozba pass sb over někoho obejít (při povyšování etc.) he’s hurting trpí, trápí ho to promote sb povýšit (v práci) drop hints naznačovat it’s in the offing/works je to v plánu, brzy k tomu dojde

she got a raise dostala přidáno (platově) asset přínos barely tak tak, skoro ne don’t get your hopes up nedělej si moc velké naděje on his part z jeho strany thrilled nadšený let’s sleep on it nechejme to na zítřek, pak rozhodneme put st off odkládat na jindy go behind sb’s back obejít někoho (neříct co se chystáte provést) we go way back známe se už hrozně dlouho have a soft spot for sb mít slabost pro, mít v oblibě we can do without… bez … se obejdeme go over sb’s head udělat něco, aniž byste to řekli (nadřízenému)

0 comments on “Jack and Jill, Beanstalk OptionalAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *