My Cool Parents

sb’s take on things něčí pohled na věc she’s relieved ulevilo se jí let’s get it over with pojďme, ať už to máme za sebou don’t be so hard on them nebuď na ně tak přísný she has a point there ona má v něčem pravdu he got the short end of the stick měl smůlu (vyšlo to na něho v životě špatně) I can relate to that tomu rozumím (z vlastní zkušenosti vím jaký je to pocit) bond upevňovat svůj vztah (setkáváním se, osobně laděnými konverzacemi etc.) make no bones about st nijak se netajit tím, že bring sb up zde: vychovat or you for that matter a ostatně ani ty take up a hobby najít si koníček

pull strings tahat za nitky, obvolat známé a něco zařídit he was reluctant to do st moc se mu nechtělo, zdráhal se let st slide nechat to být, neřešit to, přejít bez povšimnutí raise hell ztropit hrozný povyk get sb fired zařídit, aby někdo dostal padáka crawl plazit se fall in with the wrong crowd zapadnout do špatné party run-in střet I got away with it prošlo mi to give him the benefit of the doubt dej mu šanci (předčasně ho neodsuzuj)

it never occurred to me nikdy mě nenapadlo, že lead sb on vodit za nos, oblbovat take advantage of st zneužít gratitude vděk hint naznačit enrol in college zapsat se na vysokou školu intention úmysl, záměr screw-up průser explain st away zamluvit, vysvětlit že vlastně o nic nešlo saint svatý, svatoušek look after number one starat se sám o sebe (sobecky)

distract sb rozptylovat of my own making které jsem si způsobil sám they are stuck with me zůstal jsem jim na krku live off sb žít z peněz někoho jiného freeloader / sponge přiživník, parazit put sb up ubytovat you brought this on yourself přivodil/způsobil sis to sám pathetic sad sack budižkničemu, ijáčkovský typ člověka prove oneself dokázat, že za něco stojí he is grounded má zaracha chore domácí práce tough love láska projevovaná skrze drsnou disciplínu

disapprove of st neschvalovat mock st vysmívat se brush aside odbýt, nezabývat se něčím achievement úspěch (čeho člověk dosáhnul) exaggerate přehánět flaw chyba, nedostatek shoot st down shodit ze stolu (nápad etc.) meddle in st míchat se do něčeho to some extent do určité míry

0 comments on “My Cool ParentsAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *