This Waiter Is No More

he’s bad news s ním nepřijde nic dobrého make a point of st zásadně něco dělat (zakládat si na tom, že) deserve a (good)break zaslouží si trochu štěstíčka he knows how to push my buttons on to na mě umí (ví jak mě vytočit, rozněžnit etc.) I never get my way nikdy není po mém against my better judgement i když jsem podvědomě věděl, že nedělám dobře grit one’s teeth zatnout zuby put up with st smířit se s něčím

talk sb up vychválit put in a good word for sb přimluvit se za give st a shot zkusit to, dát tomu šanci he is nothing like you on je úplně jiný než ty timewise z časového hlediska, co se týče času I can’t take that crap nenechám si takhle srát na hlavu tips zde: dýško, tringelt

slack off flákat se v práci insult urážet change one’s ways začít se chovat úplně jinak (míněno lépe) it’s not my cup of tea není to moje krevní skupina put in work odvádět práci after hours po práci in my spare time ve svém volném čase

next to nothing v podstatě nic, skoro nic work ethic (dobrá) pracovní morálka mess up pokazit to point fingers hledat viníka most likely s největší pravděpodobností set sb straight napravit, ukázat někomu správnou cestu (životní) cheap lakomý you’ve got another think coming tak to se teda velice pleteš sue sb žalovat (soudně) somewhere down the line časem (postupem času)

cut to the chase jít přímo k věci cheat podvodník flake nespolehlivý člověk he’s a drain on our finances kvůli němu přicházíme o spoustu peněz keep an eye on sb dohlížet na get wise zmoudřet, dostat rozum shape up dát se dokupy, spravit se he got a lucky break usmálo se na něj štěstí troublemaker provokatér, rozvraceč in terms of co se týče (z hlediska peněz/obchodu etc.)

wait tables dělat číšníka make an effort snažit se, vynakládat úsilí attitude přístup, postoj spill rozlít sloppy lajdácký, nepořádný get a handle on st dostat do ruky, naučit se něco správně dělat he got the order wrong popletl objednávku bill účet run up a tab udělat sekeru (v hospodě) perk up probrat se, zbystřit, oživnout mobsters mafiáni

0 comments on “This Waiter Is No MoreAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *